جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون
مسكن زمانپور در سال 1346 توسط زنده ياد علي زمانپور افتتاح گرديده است


مسكن زمانپور واقع در زرهي چهاراه هوابرد به سمت زرهي روبروي اولين بريدگي سمت چپ مي باشد


1 : انجام كليه قراردادهاي خريد و فروش رهن و اجاره مشاركت

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز بلوار اس...90م رهن
-طبقه چهار-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
29/04/1394جزئیات


آپارتمان شیراز قصردشت165م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
19/04/1394جزئیات


خانه شیراز 5110ميليون
-طبقه اول
مسكن زمانپور7138302885
27/02/1394جزئیات


خانه شیراز بلوار رحمت250ميليون
مسكن زمانپور7138302885
11/01/1394جزئیات


آپارتمان شیراز معلم935ميليون
-زيربنا 170متر
مسكن زمانپور7138302885
13/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض200ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 79متر
مسكن زمانپور7138302885
13/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض220ميليون
-زيربنا 79متر
مسكن زمانپور7138302885
13/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز ابیاری473ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 172متر
مسكن زمانپور7138302885
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...165ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 73متر
مسكن زمانپور7138302885
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض297ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 112متر
مسكن زمانپور7138302885
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...230ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 114متر
مسكن زمانپور7138302885
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنرشما...305ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 108متر
مسكن زمانپور7138302885
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...330ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
مسكن زمانپور7138302885
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 105متر
مسكن زمانپور7138302885
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...401ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 118متر
مسكن زمانپور7138302885
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معلم418ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 123متر
مسكن زمانپور7138302885
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرشمال...230ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز ستارخان450ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...1.5ميليارد
-طبقه دوم-زيربنا 175متر
مسكن زمانپور7138302885
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز ستارخان95م رهن
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز280ميليون
-طبقه اول-زيربنا 98متر
مسكن زمانپور7138302885
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز330ميليون
-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز عفیف ابا...50م رهن 1.6م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 185متر
مسكن زمانپور7138302885
10/12/1393جزئیات


خانه شیراز قدوسی شرقی30م رهن 2م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 430متر
مسكن زمانپور7138302885
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی80م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز ستارخان1.6ميليارد
-زيربنا 126متر
مسكن زمانپور7138302885
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنرشما...65م رهن
-طبقه اول-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض490ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
مسكن زمانپور7138302885
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4220ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 67متر
مسكن زمانپور7138302885
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...383ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
07/12/1393جزئیات


خانه شیراز عفیف اباد10م رهن 1.1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 250متر
مسكن زمانپور7138302885
05/12/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران70م رهن
-طبقه اول-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
03/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...65م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
03/12/1393جزئیات


خانه شیراز 30متر ی سینم...10م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 200متر
مسكن زمانپور7138302885
03/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...15م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 125متر
مسكن زمانپور7138302885
03/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...45م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
مسكن زمانپور7138302885
03/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بنفشه75م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
مسكن زمانپور7138302885
03/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنرشما...250ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
29/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...575ميليون
-طبقه اول-زيربنا 155متر
مسكن زمانپور7138302885
29/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر ...260ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسكن زمانپور7138302885
27/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز ستارخان968ميليون
-طبقه اول-زيربنا 170متر
مسكن زمانپور7138302885
27/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فلکه هن...360ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 121متر
مسكن زمانپور7138302885
27/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...768ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 160متر
مسكن زمانپور7138302885
26/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض416ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
26/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض470ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 167متر
مسكن زمانپور7138302885
26/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز ابیاری350ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 136متر
مسكن زمانپور7138302885
26/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...273ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
26/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض258ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 103متر
مسكن زمانپور7138302885
26/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...290ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسكن زمانپور7138302885
26/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنرشما...390ميليون
-زيربنا 130متر
مسكن زمانپور7138302885
26/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...385ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 123متر
مسكن زمانپور7138302885
26/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...320ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 112متر
مسكن زمانپور7138302885
26/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...15م رهن 1م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 133متر
مسكن زمانپور7138302885
19/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض340ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 123متر
مسكن زمانپور7138302885
19/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنرشما...280ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 121متر
مسكن زمانپور7138302885
19/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنرشما...250ميليون
-زيربنا 108متر
مسكن زمانپور7138302885
19/11/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی کیش صدف...30م رهن 4م اجاره
-طبقه چهار-زيربنا 125متر
املاک ارم711071-36273380
12/11/1393جزئیات


آپارتمان کیش دامون90م رهن
-طبقه هفتم
مسكن زمانپور7138302885
02/11/1393جزئیات


آپارتمان کیش صدف10م رهن 3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
مسكن زمانپور7138302885
02/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک 1117ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 56متر
مسكن زمانپور7138302885
16/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4- بلوار...212ميليون
-طبقه اول-زيربنا 106متر
مسكن زمانپور7138302885
16/09/1393جزئیات